skip to content

Sprachdateien

K

Präötken - Bronzeskulptur 'Flirt' von Jürgen Ebert

Sprachdateien

Die im Sprachkurs "Ik küer Plat! Du auk?" aufgeführten Gespräche, Sprüche, Witze und Gedichte sind gesprochen worden und hier zu lesen und gleichzeitig auch anzuhören.

Der beste Lerneffekt entsteht, wenn laut mitgelesen wird. Dann lässt sich vergleichen, ob das selbst gesprochene Wort mit dem vorgegebenen übereinstimmt.

 

Die Lektionen 

Trat 1 / Lektion 1 Trat 2 / Lektion 2 Trat 3 / Lektion 3 Trat 4 / Lektion 4
Trat 5 / Lektion 5 Trat 6 / Lektion 6 Trat 7 / Lektion 7 Trat 8 / Lektion 8
Trat 9 / Lektion 9 Trat 10 Lektion 10 Trat 11 / Lektion 11 Trat 12 / Lektion 12
Trat 13 / Lektion 13 Trat 14 / Lektion 14 Trat 15 / Lektion 15 Trat 16 / Lektion 16

  

 Trat 1 / Lektion 1

1. Präötken: We sint wi? / Gespräch: Wer sind wir?   

Jop:     Ik sin Kamps Jop.

             Un we büs du?

Mia:     Ik sin Beers Mia.

            Säg män „Mia“ to mi.

Jop:    Dat frait mi!

            Säg du auk män „Jop“ to mi.

            In Plat gait dat forts up „du“.

            We sit bi di?

Mia:     Bi mi sit Stroots Jans.

            He is minen Frönd.

Jop:    Dao häs du een net Wicht.

Jans:  Jau, se lig mi waan an’t Hiärt.

            Wi baide häbt us gään.

            Nu gaot wi.
            Een Frönd is näämlik aal up dän Pat nao us.

Mia:     Daorüm laot us enliks gaon!


2.  Derk / Witz

Frög Jans sinen Vader: „Draw ik bi Mia slaopen?“

Säg de Vader: „Jau, dat wul, män I slaopt jä nich!“

 

 Trat 2 / Lektion 2

1.  Derk / Witz

Säg de Mester to dän nien Läerjungen: „Kiek mi

nich äs Dinen Baas an, sunnern ümmer äs Dinen

grötsten Frönd, we altied Rächt häw!“

 


Liäsen / Lesen

 2.  Awat, mien Frönd is auk beet.

 3.  De Mese häng an dän Toog.

 4.  De Ule sit in de Eke.

 5.  Een net Wicht gait in Ile up dän Pat.

 6.  Ik küer smööd.

 7.  Wi gaot forts enen Trat.

 8.  Dat Been häs du an dän Ääs

 9.  Jau, küer di nu män bi us in Plat uut.

10.  Dao lig he met de Mäse in dat Moos.

11.  Et frait mi, dat se aal een Hiärt un ene Siäl sint.

12.  Wi häbt Moos met Metwuorst.

13.  Af un an mot een platdüütsk Präötken hollen wäern.

14.  Dao büs du plat!

15.  Ik häb de Bidde un säg: Doot de Wäöder läern!

16.  De Dochter is gään an’t Apen.

 


17.  Derk / Witz 

Säg dat Widdewiew to dän Pastoor:

Doot Se minen dauden Kääl nich vöbriänen.

Bi dat Supen, wat he daon häw,

duert dat süs tominsten vettain Dage,

bes dat dat Füer uut is!“

 

 Trat 3 / Lektion 3

 

Liäsen / Lesen

 1. We nen Rüen smiten wil, fint auk nen Steen.
 2. He häw Geld äs Hai.
 3. „Biäter wat, äs niks!“, sag de Buer. Dao frat he ne Flaige.
 4. He mot dän Kaise up dän Disk büörn.
 5. Üöwer Klookhait kaas küern, män du kaas se nich beiärwen.
 6. Nich küern! Müern!
 7. Vüör dän Uom sitten mäk möde.
 8. Laot dat Water uut dän Buuk un dän Buuk uut dat Water, dän wäts du olt!
 9. Wan Water fruorn is kaas’t nich supen.
 10. Een Präötken sint miärst mäer äs dusend Wäöder.
 11. Do wat du dös, aower do’t!
 12. Kaup Naobers Rind, fri Naobers Kind, dän wees du, wat du fins.
 13. Fette Gaise mos nich nao de Mäse smiärn.
 14. Wao Müse in’t Huus sint, giw’t auk wat to iäten.
 15. Klene Blagen triät de Moder up dat Slip, graute Blagen up´t Hiärt.
 16. De Däösigen holt dat Muul los, äs wan´t Bri riängen dai.
 17. De Krai vötält de Duolen, dat se swat sint.
 18. Mäten Sunnenstraol giw Roggenstrau äs Staol.
 19. Blös de Prillen in´t Häön, wast Gräs un Käörn.
 20. Een Immenlaot in'n Mai is wääd een Foer Hai.
 21. „Straofe mot sien!“ sag de Magister, dao frat he de Jungens de Buoterams up.
 22. Usse Häerguod weet aals, män wat in de Liäwerwuorst is, dat weet he nich.
 23. Maondags wät nich wiärkenolt!
   

24.  Derk / Witz

"Säg äs, häs enen gaon laoten?"

„Jä, wat mäns Du dan süs?

Glöws Du, ik dai ümmer so möffen?“

 

 Trat 4 / Lektion 4

Liäsen / Lesen

 1. Up jerren Pot päs een Diëkel.
 2. Wan mi anpäks, mos mi niëmen.
 3. Kuëmt twe Wiwer bineen, wät de diärde in ne Hiëkel nuomen.
 4. Een guëd Wiew un ne guëde Kat holt dat Huus rain.
 5. Guëde Wichter un guëde Gaise kuëmt bitiden nao Huus.
 6. Is de Fuësel in dän Man, is de Vönül in de Kan.
 7. He häw dän lesten Küëdel schiëten.
 8. Eenmaol lachen helpt mäer äs draimaol Medsien inniëmen.
 9. Lirige Pötte giëwt dulle Köppe.
 10. Aals met Maot un Snaps met'n Stiëlfat.
 11. Halw dik is wägsmiëten Geld.
 12. Friät di sat un suup di dik, män hol dat Muul van Pollitik!
 13. De Sniëgen häbt Äer up´n Stiärt – et giw Riängen.
 14. De Niëwelmaond bliw een Daudenhiëmd gliek.
 15. Viël Snai, viël Hai, aower män wainig Iärften.
 16. Se häw wat in de Miälk to krüëmeln.
 17. De Sunne häw nao kinen Buer van‘n How driëwen, wul aower de Fuulhait un dän Riängen.
 18. Een guëden Naober is biäter äs‘n widen Vöwanten.

 


19. Derk / Witz

„In de Tied, in de mien Baas mänt, he dai mi düftig

betalen, dao do ik so, äs dai ik düftig arbaiden!“

 

 Trat 5 / Lektion 5

Riemsel / Gedicht

1.  De Gausegant

van Wibbelts Augustin

 

De graute grise Gausegant,

de wil mi in de Küten biten!

He päk mi aal bi´t Ächterpand

un wil mi mine Büks territen!

Dao kümp mien Moder angerant,

de sal di met dän Knüëpel smiten,

de sal di glieks dän Stiärt uutriten!

Du wus auk ümmer Stried.

Du graute grise Gausegant,

dän Stiärt, dän büs du kwiet!

 


2.  Derk / Witz

„Säg äs, wu gait’t Dien Piärd?“

„Mien Piärd gait nich, et löp.“

„Un wu löp Dien Piärd?“

„Et gait!“

 


Riemsel / Gedicht

3.  Dat Pögsken

van Wibbelts Augustin

 

Pögsken sit in´n Sunnenschien.

Hu, wat is dat Pögsken fien

met de gröne Büks.

Pögsken denkt an niks.

 

Kümp de witte Gauseman,

häw so raude Stiëwels an,

mäk een graut Gesnater.

 

Hu, wat fiks,

hüpt dat Pögsken met de Büks,

met de schöne gröne Büks,

met de Büks in´t Water!

 


Liäsen / Lesen

 4.  Een Krist wiest sik nich alleen bi’t Biäden, sunnern bi’t Doon.

 5.  De Kemi häw de Schüern vul maakt, män nich dän Smacht uut de Wiältbragt.

 6.  Een läcker Iäten löt lachen de Hiärten.

 7.  Kümp de Wulf, gaot wi flüchen.

 8.  Do di nich uuttrecken, äer äs dat du nao't Bedde gais.

 9.  He is düör’t Lok gaon.

10. Nu läert de Gaus dän Swaon dat Singen.

11.  Vösöök nich, ännere Mensken so to maken, äs Du büs. Du wees jä, un Guod weet et auk, dat ene van dine Sorte noog is.

12.  Nen grönen Toog an dän iärsten Maidag mossen wi af un an söken.

13.  De apigen Blagen sit in hauge Baime up de Töge un sint an't Schaiten.

14.  De Pogge hüpt haug un fölt lang up’n Buuk.

15.  Wi doot us nao de Visite in’t Bedde läggen.

16.  De Blagen maakt nen Kring un singt een Leed.

17.  He maolt met dän Kwas een Kwadraot üm de daude Kwäke.

18.  Kwatern üöwer ännere Lüde helpt nich, dat mos met üör söwwes doon.

19.  Up sine Appelsine in dän Kuorw sit ne fine Luus.

20.  De Kaise is swaor to vöknusen.

21.  De Mussik brängt dat Hiärt to’t Raosen.

22.  Abdissen wesselt rats de Straot.

23.  Dän Slaif van Kääl met dat Viöölken an’n Hood stiält us de Tied.

24.  De Olske stait in Holsken un döt nen Kuorw vul Strümpe wasken.

25.  Up de Wieske bi dän How met de Gräwte staot Schaope un Swine.

26.  In de Holske sit een Spaon.

27.  We met nen Wagen up de Straot föert, mot stüern küënen.

28.  We niks döt, völüs niks; niks, äs de Tokunft.

29.  De Magister läert de Blagen in de School dat Schriwen.

30.  Dän Jungen met de Büks döt em de Äks afluksen.

 


31.  Derk / Witz

Frans kümp in’t Wärtshuus un häw sine Büks losstaon.

An’n Tresen säg em sien Kiëgelbroer Abbet:

„Frans, Du wees jä wul, vandage kümp unwies

viël wäg. Maak laiwer Dinen Kostal to!“

 

 Trat 6 / Lektion 6

1.  Präötken: Bi't Fröstük/ Gespräch: Beim Frühstück

Mia:     Do mi äs een Köpken Koffi, Jans.

Jans:  Gään, brüks du auk nao Miälk un Sucker?

Mia:     Jans, du wees jä, wu ik minen Koffi ümmer drink!

Jans:   Niëm di ne Snie Braud uut dat Küörwken, Mia!

Mia:      Reek mi äs iäm de Buoter un dän Kaise.

Jans:   Wat smäk de Stuten vandage wier läcker!

Mia:     Wat Wunner, de is frisk van gisten Aomd.

Jans:   Dän häs du aower äkstrao guëd hänkriëgen, Mia!

Mia:      Mi düch, dat lig an dat nie Waitenmiäl.

Jans:    Häbt wi nao Mammelade?

Mia:       Dao mos äs in’t Köölschap kiken. Süs is nao wat in’n Keller.

Jans:    Dao is jä nao een Glas Prumenmammelade.

Mia:       De do mi män auk. Mi smäk se an besten up guëde Buoter.


Liäsen / Lesen

 2.  Wichter, wiest ju laiwer fien äs klook. De Manslüde küënt biäter kiken äs denken.

 3.  Wan de Blagen haugdüütsk küert, friät se nich so viël.

 4.  Wao kien Mistus dao kien Kristus.

 5.  Iäten un Drinken hölt Liew un Siäl bineen, biäter äs iserne Bänner.

 6.  Et smäk niks biäter äs dat, wat du söwwes äts.

 7.  Wat de Buer nich kent, dat frät he nich

 8.  .Wan´t an´n Hochtiedsdag riängt, häw de Bruut de Kat nich guëd foert.

 9.  De Müggen stiäkt – et giw Riängen.

10.  Sint Schäöpkes in de Lucht, wilt se auk pissen.

11.  De Damp stig pielup – et giw guëd Wiär.

12.  De Immen maakt dat Tüelok to - et giw Fuorst.

13.  De Niëwelmaond bliw een Daudenhiëmd gliek.. 

14.  Wan de Winter gait, drait he sik nao eenmaol üm.

15.  Een Winter aon Snai döt de Baime we.

16.  Wan't in'n Winter riängt, is de Summer siängt.

17.  Is de Winter waam, wät de Buer arm.

18.  Wat mäer wääd is äs ne Luus, mos niëmen met nao Huus.

19.  De liäwt van de Hand in'n Tant.

22.  He riäkt sik riek un schit sik arm.

21.  Wel billig köf, köf miärsttieds düer.

22.  He kan dän Hals nich vulkrigen.

23.  Riek is de, wel nich mäer wil äs he häw.

 


24.  Derk / Witz

Stina, de guëd in Foer is, kümp nao’n Dokter un löt sik unnersöken.

Dao schimpt he met üör: „Se sint jä viëls to dik! Se müët Saolaot,

Gemöös un friske Fröchte van Baime un Strüker iäten!“

„Jau, jau, dat kan ik wul doon! Män, mot ik dat vüör of nao dat Iäten doon?“

 

 Trat 7 / Lektion 7

1.  Präötken: Nao't Fröstük/ Gespräch: Nach dem Frühstück

Jans:    Et gait jä niks üöwer een guëd Fröstük!

Mia:       Jau, dat mags wul säggen.

Jans:    Säts du de Tellers, Unnerschäölkes un Köpkes in de Spöölmaschien?

Mia:       Jau, män de Messers un Liäpels laot us män laiwer van Hand spölen.

Jans:     Ik kiek nao iäm in’t Dageblädken.

Mia:      Do mi män de lesten Siten. Ik mot jä wiëten, we wat Kleens kriëgen häw un we daovan af mos.

Jans:    Mi intresseert mäer, wat in de Pollitik un bi dän Footbal los is.

Mia:       Jans, häöer äs, dao stait in’t Blädken, dat muorn wier Platdüütsk Teaoter spiëlt wät.

Jans:    Wat spiëlt se dan?

Mia:       Dat Stük hät „Drai Dage Toto-Spook“. Et sal waan lüstig sien.

Jans:    Wu laat gait dat dan los?

Mia:       Se fangt üm siëm Uur an. Wilt wi us nich bol Katen halen?

Jans:    Dän laot us män füst Katen kaupen, dat wi vüörne sitten küënt un nich in de leste Rige!


2.  Derk / Witz

Tim häw sik nen Rüen koft

un häw’t nu so rächt an’t Upsäggen,

wat dat för een düftig Dier is.

„Mien Rüen, de rük mi up hunnert Meters!“

„Jä, “ säg Anke, „wan ik an Dine Stiär was,

dän dai ik mi maol üörnlik wasken!“

 


3.  Derk / Witz

„Nä, nä, nä!

Minen dauden Kääl, de kümp mi nich in enen

kommodigen Sark up dän Kiärkhow to liggen!

Dat olle Suuplap, dat olle Fuulwams, dat wät vöbrant!

Jä, un dän sas äs sain, wu ik em an’t Arbaiden krieg!

Sine Aske kümp kuorksdrüge in een Stunnenglas,

un dao do ik em äs laupen läern!“

 


4.  Derk / Witz  

„Wat, Immen häbt Se auk nao in’n Gaorn?“

„Jau, twe Küörwe.“

„Launt dat dan?

„Wisse launt sik dat!“

„Jä, un waorüm?

„Usse puckelige Vöwantschup wüör düssen

Summer bloos twemaol dao buten

un mine Swigermoder nich äs een ensigstes Maol!“

 

 Trat 8 / Lektion 8

1.  Präötken: Tüüg antrecken / Gespräch: Ankleiden 

Jans:  Mia, wat sal ik vandage antrecken?

Mia:     Wat wis du vanmourn dan maken?

Jans:  Ik wol wul iärst äs dat Gräs sniden.

Mia:     Dän trek di de olle Manschiärsterbüks an un dat blaoe Hiëmd.

Jans:  Wao sint dan de Unnerbüksen un de Unnerhiëmde?

Mia:     Ene Unnerbüks un een Unnerhiëmd ligt aal bi di up’t Nachtschäpken.

Jans:   Mine Wulsöcken, de ik in de Holsken bruuk, kan ik nich finnen.

Mia:    De häb ik stoppen most, wieldat de ene Socken een Lok had. Kiek äs in dän Naikuorw nao.

Jans:  Wat mäns, kan ik in’t Hiëmd buten arbaiden of mot ik nen Sweter antrecken?

Mia:    Jans, trek di män dat Wöölwämsken üöwer. Wan’t di to waam wät, kaas et jä uutsmiten.

Jans:  Un wat wis du antrecken, Mia?

Mia:     Ik gao nao‘n Haorsnider un mot mifien maken.

Jans:  Un wat treks nu an?

Mia:    Ik häb mi de raude Sidenstrumpbüks ruuthaalt. De päs to mien raudstriëpelt Röksken.

Jans:  Un wat wis du buom driägen?

Mia:     Mi düch, ik niëm de witte Blause. Män dao schint de Buorstholler so düör. Ne, ik trek laiwer dat witte Wulhiëmd üöwer.

Jans:  Un in wat för Schoe wis du losgaon?

Mia:     Wat mäns, is de Scho met de hauge Hak to fien, of sal ik laiwer de Schoe met de klössigen Hacken niëmen?

Jans:  Do, wat du dös, aower do‘t!


2.  Derk / Witz  

„Häer Smet, ik weet, dat de Laun to’t Hiraoden nich reekt.

Män et kümp de Dag, dat Se mi nao dankbaor daoför sint!“

 


3.  Derk / Witz  

Dat tainjäörige Liesken kümp in’n Badestuom un

süüt üöre Besmoder, äs se jüst unner de Bruse wäg

kümp. „Besmoder, dat mot ik säggen, met Tüüg

an süüs Du aower bedüdend biäter uut!“

 

 Trat 9 / Lektion 9

Sie hören: -

1.  Derk / Witz

Frög de Müermester dän nien Handlanger:

„Giw et auk wat, wat Du gau kaas?“

Säg de Handlanger: „Jau, ik wäer so gau möde.“

 

 Trat 10 / Lektion 10

 1.  Präötken: Katen kaupen / Karten kaufen

   

Jans:    Guëden Dag, Änne, wi bruukt 2 Katen för’t Teaoter.

Änne:  Dag Mia, Dag Jans! Dao sint i aower een lük laat! De iärsten 20 Rigen sint miärst aal vul. Dao is af un an nao nen enselnen Stool fri.

Mia:     Is dao dan niks wider vüörne to maken?

Änne:  Wu viële Katen do i dan bruken?

Mia:     Wi 2 wilt tosammen gaon.

Änne:  Wan i giëgeneen sitten wilt, häb ik för Sundag niks mäer in de iärsten 15 Rigen.

Jans:    Un wu süüt dat naigsten Saoterdag uut?

Änne:  Laot mi äs kiken. Jau, dao sint nao jüst 2 Stöle in de 3. Rige rächterhand fri. Päs ju dat?

Mia:     Dat is jä ne Fraide! Jau, dao do us män de Katen för. Wat mos daoför häbben?

Änne:  Dat mäk 12 Euroos. Ene Kaat kost düt Jaor 6 Euroos.

Mia:     Ik häb dat Geld pässig. Dao häs 10 Euroos un dao häb ik auk nao twemaol enen Euro.

Änne:  Dat frait mi! Dao sint auk jue Katen.

Mia:     Besten Dank auk! Guëdgaon, bes naigste Wiärk!

Jans:    Auk so! Dän sait wi us in 8 Dage wier!

Änne:  Auk so, un viël Plaseer bi „3 Dage Toto-Spook“!


2.  Derk / Witz

„Bäänd, Du büs jä besuopen!“

„Dat mäk niks, dat gait vüörbi!

Aower Du büs däösig, un dat bliw!“

 

 Trat 11 / Lektion 11

1.  Präötken: Et wäd Tied / Es wird Zeit 

Mia:     Säg äs, Jans, wu laat häbt wi dat?

Jans:    Mine Klok wiest ½ 6.

Mia:     Wilt wi tofoot nao’t Teaoter gaon of föert wi met’n Wagen?

Jans:    Wu laat gait dat Teaoterspiël dan los?

Mia:     Up de Intritskaat stait ½ 8.

Jans:    Wan wi frö noog met dat Iäten färrig sint, küënt wi jä laupen.

Mia:     Ik glaiw, wi bruukt so üm de 20 Minuten för dän Wäg.

Jans:    Mi is dat an laiwsten, wan wi 10 Minuten fröer dao sint.

Mia:     Du, up ne Minuut kümp et nu auk nich an!

Jans:    Dao häs wul rächt an, aower du wees jä wul, de fangt ümmer akkraot up de Sekunne an!

Mia:     Wi häbt nu nao 2 Stunnen Tied. Ik bruuk för dat Iätenmaken nich äs 50 Minuten.

Jans:    Dän fang män füst an, dat dat naohiär nich so’n Hassebassen giw!

Mia:     Wat du ümmer häs! Wi häbt nao Tied sat!

Jans:    Guëd, dän föer ik met ussen Wagen nao de Tapstiär un do Sprit intappen.


2.  Derk / Witz  

Jöpken frög sine Moder: „Mamma, säg maol, häw de laiwe Häerguod würklik aals in de Wiält maakt?“
„Aower wisse wul! Waorüm frögs Du dat?“ anfert de Moder.
„Aoch, ik main jä män so. Dän häw he sik wisse halw daud lacht, äs he Ööm Jans maakt häw!“

 


3.  Derk / Witz   

Jop häw sinen Naober Tüëns aal een Tiedken nich sain. Dao frög

he de Naoberske: „Du, säg äs, Graite, wat is dan met Tüëns los?“

„Aoch, he kon nich uut’n Huse, wieldat dat Swien de Muul- un

Klaonensüke hadde.“

„Un, is he nu wier up de Bene?“

 

 Trat 12 / Lektion 12

1.  Döönken / Lustige Kurzgeschichte

Buer Jans is bi ne Driewjagt een graut Malöör passeert.

He sliëpt sik nao‘n Dokter un klaogt em sien Liden: „Häer Dokter, mi häbt se up de Driewjagt in’n Sak schuoten.“

„Kääl, Jans“, säg de Dokter, „dat kaas auk finer säggen! Vötäl de Lüde, se hadden Di in’t Unnerliew schuoten.“

Naodat de Dokter Jans de Blikäörnkes ruuthaalt häw, mäk sik de Buer up dän Wäg nao Huse hän.

Dao kümp em de Pastoor in ne Mööt un frög: „Wat is dan met Di passeert, dat du so ellenig löps?“

„Aoch, Haugwüörden, mi häbt se up de Driewjagt in’t Unnerliew schuoten!“ jaomert he.

„Dän dank ussen Häerguod“, giw de Gaistlik trügge, „un biäd een ‚Vader usse‘, dat se Di nich in’n Sak schuoten häbt!“

 


2.  Derk / Witz

Frög de ene Mester dän ännern: „Du, säg äs, waorüm sint Dine Arbaiders eengslik ümmer bitiden up de Arbaid?“

„Aoch, dat is gaas eenfak! För mine füwtain Lüde giw et män jüst tain Stiärn, üm dän Wagen aftosätten.“

 

 Trat 13 / Lektion 13

1.  Präötken: Bi't Teaoter / Beim Theater

Mia:     Ik do mi düftig fraien, dat wi düt Jaor wier in’t Teaoter gaot!

Jans:    Dat mags wul säggen! Of Jop un Annes auk wier dao sint?

Mia:     Villicht kriegt wi se jä nao to sain. Jä, un Annes kaas ümmer licht an üör Glapken ruuthäöern.

Jans:    Jau, üör Glapken, dat stikt an!

Mia:     Kiek äs, dao kuëmt jä Giärd un Lene rin. Laot us iäm Dagestied säggen.

Jans:    ‘n Aomd Lene, ‘n Aomd Giärd! Schöön, ju to sain.

 Mia:    Wi frait us gaas düftig daodrup, dat et bolle los gait.

Lene:   Us gait dat auk so. Wan dat waor is, wat in‘t Blädken stait, giw’t dütmaol wier viël Spaos.

Giärd:  Daodrup kaas wat up an! In’t Duorp wät auk best üöwer dat Stük küert.

Lene:   Ik häb nao nich enen häöert, we nich tofriär was.

Mia:     Wan di ankiks, we daobi metspiëlt, wees aal, dat dat kinen truerigen Aomd giw.

Jans:    Lustert äs, et häw aal dat twedde Maol bimmelt. Wi müët us gau hänsätten, dat et wanners losgaon kan.

Lene:   Dän män viël Plaseer bi „Drai Dage Toto-Spook“!

Giärd:  Auk so, bes naohiär up een Pülleken Beer!

Mia:     I Manslü häbt auk niks änneres in’n Kop äs Supen! To, laot us sitten gaon!


2.  Derk / Witz

Jans is een paor Dage vöhiraodt, äs em sien ollen

Frönd Wilm in de Mööt kümp. „Kääl, Jans, wu is’t

dan so, kuokt Dien Wiew auk guëd?“

„Wisse wul, van’t Kuoken weet se unwies viël van af,

män leder Guods kaas’t nich iäten.“

 

 Trat 14 / Lektion 14

1.  Präötken: Nao't Teaoter / Nach dem Theater   

Mia:     Kääl Jans, wat was dat een lüstig Stük! Et is auk bi de Lüde guëd ankuëmen.

Jans:    Jau, ik häb van Anfang bes Enne lacht. Män dat dat Stük so schöön is, daomet häb ik jä nu nich riäkt.

Mia:     Mattes häw dän Snider so natüürlik spiëlt un sine Upgawe wane guëd maakt.

Jans:    Sine Rulle was nich eenfak, un he mos se jä auk nao van vüörn bes ächten uutwännig kennen.

Mia:     Dat was jä een Dingen, äs he van‘n Disk sprängen mos un bolle langs up dän Buoden fallen is.

Jans:    Ik had aal Angst, he had sik seer daon, un se mossen em nao’n Dokter schicken.

Mia:     Wat is, wilt wi nao up Giärd un Lene wochten?

Jans:    Se laupt jüst ruut. Ik wil se äs ropen: „Lene, Giärd, wochtet up us! Wi kuëmt forts!“

Mia:     Mos dan so bölken? Dat häs nu daovan; ennige Lüde kiekt sik aal nao us üm! Mi wät dat aal gaas heet, äs dain se hier unwies böten.

Jans:     Aoch, dat mäk niks. Laot us män nao buten gaon, dän wät di dat wul wier köller.


Liäsen / Lesen

 2.  Wat jung is, spiëlt gään, wat olt is, gnaddert gään.

 3.  De Besvader to’t Bispiël häw´t dummendik ächter de Aoren sitten.

 4.  Van't Arbaiden gaot de besten Piärde kapot.

 5.  Jerrer Mensk klaogt üöwer dat Behollen, aower kinene üöwer dän Vönül.

 6.  Ai is Ai, säg de Magister, dao nam he dat Gauseai.

 7.  De Haas fint bi Ies un Snai niks buter Moos to friäten.

 8.  Uut dän Hiëmel kam to düsse Stun Snai nao unnen un dai de Wiält wit maolen.

 9.  Laig is‘t, wan de Teller lirig is un et ümmer nao smäk.

10.  We nich Stuom nao Bedde häw, häw nich viël to völaisen.

11.  Se häw wat an ne Föte.

12.  Wan de Ko ne Katte wüör, kons se up'n Disk sätten un miälken.

13.  Puup äs, wan kinen Ääs häs!

14.  Wi müët ussen Kop nich bloos daoför hänhollen, wat wi daon häbt, sunnern auk för dat, wat wi nich daon häbt.

15.  We döt, wat he kan, de is auk wääd, dat he liäwt.

16.  Olle Bücke häbt de stiewsten Häöns.

 


17.  Derk / Witz

Fränsken fäng met dat Frien an. Dao frög he Kattrien:

„Säg äs, wis Du nich met mi gaon?“

Kattrien giw em trügge:

„Fölt Di nich wat biäteres in?“

„Jau, dat wul, män de wil mi nich!“

 

 Trat 15 / Lektion 15

1.  Präötken: Naobruken / Nachbesprechen 

Mia:      Wu is’t, Lene, häs bi’t Teaoter auk so viël Spaoß had äs ik?

Lene:   Jau, biäter kon’t nich sien!

Jans:   Wat main i, süëlt wi nich nao een biëtken naobruken?

Giärd:  Bi Schulten in’t Wärtshuus is vanaomd nao wat los. Se häbt auk Mussik daobi.

Mia:      Dat is nen guëden Infal! Dän küënt wi us jä nao een lük afspuoteln.

Lene:   Nao dat lange Sitten döt dat wisse guëd!

Jans:   Wat mäns, Giärd, kriegt wi dao wul nao 2 Manslüde to’t Katenkloppen?

Giärd:  Ik glaiw, dao sint Manslüde noog, de laiwer Dubbelkop spiëlt äs dao harüm to hüppen.

Lene:   Dän sait män to, da i 5 Lüde sint. Dän häw ener tüskendüör ümmer maol Tied to’t Dansen.

Jans:   Dat sal wat wäern!

Giärd:  To, laot us gaon, süs staot wi muorn frö nao hier to kwatern!


2.  Derk / Witz

Twe Müggen sit in’n Slaopstuom.

Äs Bäänd stüörtendik up’t Bedde fölt,

frög de ene Mügge de ännere:

„Du, wat mäns, süëlt wi maol wier

düördraisken un us besupen?“

 

 Trat 16 / Lektion 16

Sie hören: -

 1.  Derk / Witz

Haugmiegers Tüëns häw enemiljoon Euroos in’t Lotto wunnen.

Dao frög em dat Wicht van’t Lotto, wat he dan nu met dat viële Geld maken wol.

„Daoför kaup ik mi een Häernhuus“, sag Tüëns, we so stolt äs een Paophaan uutkik.

„Un wat hadden Se maakt, wan et so äs leste Wiärk draimiljonen Euroos giëwen had?“

„Jä,“ sag Tüëns, naodat he een lük üöwerlägt had, „dän dai ik mine Schullen betalen!“

 

  Aktuell ist/sind 9 Besucher online.
1